# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Arya Kannantha
 HICC I
1 74 0 0 0 0 74
2 Hrrit Hinge
 HICC I
1 40 0 10 0 0 50
3 Preyas Bhakta
 HICC I
1 11 20 10 0 0 41
4 Gourav Bajaj
 HICC I
1 40 0 0 0 0 40
5 Laksh Parikh
 HICC I
1 1 20 0 0 0 21
6 Shivashankar Navajeevan
 HICC I
1 0 20 0 0 0 20
7 Tanaf Wasie
 HICC I
1 14 0 0 0 0 14
8 Sidhesh Pathare
 HICC I
1 10 0 0 0 0 10
9 Enosh Krupakar Kattinapudi
 HICC I
1 0 0 10 0 0 10
10 Keyur Patel
 HICC I
1 8 0 0 0 0 8
11 Abhinav Sikharam
 HICC I
1 2 0 0 0 0 2